Adatvédelmi szabályzat - GDPR

I. Alapvető rendelkezések

 1. Személyes adatok kezelője a 18/2018. sz. törvény 5. szakaszának o) pontja szerint. o a személyes adatok védelméről szóló, módosított (a továbbiakban: "adatvédelmi rendelet"). "Törvény") Jakub Turský személyi azonosító száma 50928775, székhelye L. Majerského 580, 966 01 Hliník nad Hronom. (a továbbiakban: "Rendszergazda").

 2. Az adminisztrátor elérhetőségei: L. Majerského 580, 966 01 Hliník nad Hronom, email: jakubtursky769@gmail.com, +421 917 374 177

 3. Személyes adat: bármely azonosított személyre vonatkozó információ vagy azonosítható természetes személy; azonosítható természetes személy azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható azonosítható, különösen egy olyan azonosítóra való hivatkozással, mint például név, azonosítószám, helymeghatározási adatok, hálózati azonosító vagy a természetes személy egy vagy több konkrét elemére való hivatkozással, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy az adott természetes személy társadalmi identitása.

 4. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat kezeli, vagy az Adatkezelő által az Ön teljesítése eredményeként megszerzett személyes adatokra. rendelés.

 2. Az adatkezelő kezeli az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint az adatokat a szerződés teljesítéséhez szükséges.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és célja

 1. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az alábbiak közötti szerződés teljesítése Ön és az adatkezelő a törvény 13. szakasza (1) bekezdésének b) pontja alapján, jogos érdek az adatkezelő közvetlen üzletszerzés céljából (különösen a közvetlen üzletszerzésre vonatkozó kereskedelmi közlemények és hírlevelek) a 13. § (1) bekezdés f) pontja szerint törvény értelmében az Ön hozzájárulása a közvetlen adatszolgáltatás céljából történő adatkezeléshez. marketing (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése céljából) a törvény 13. szakasza (1) bekezdésének a) pontja alapján

 2. A személyes adatok feldolgozásának célja az Ön megrendelésének feldolgozása és az Önök közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása érdekében és az adatkezelő; rendelés leadásakor a szükséges személyes adatok a következők a megrendelés sikeres feldolgozásához szükséges adatokat (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása szükséges követelmény a szerződés megkötéséhez és a szerződés teljesítése, a személyes adatok megadása nélkül nem lehet szerződést kötni. a szerződés megkötése vagy teljesítése az adatkezelő által, a kereskedelmi célú küldemények küldése értesítések és egyéb marketingtevékenységek végrehajtása.

IV. A személyes adatok megőrzési ideje

 1. Az adatkezelő a személyes adatokat a jogok gyakorlásához szükséges ideig őrzi meg, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő kötelezettségek, és az említett szerződéses kapcsolatokból eredő követelések gyakorlása (az említett szerződéses kapcsolatoktól számított 15 éves időtartamra). a szerződéses jogviszony megszűnése). Amíg a beleegyezést nem vonják vissza személyes adatok marketing célú feldolgozása.

 2. A személyes adatok megőrzési idejének lejártát követően az Adatkezelő törlés.

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

 1. A személyes adatok címzettjei a következők szolgáltatásában részt vevő személyek a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása / kifizetések teljesítése, a következőkben részt vesznek a szolgáltatások működésének biztosítása, marketingszolgáltatások nyújtása.

 2. Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat harmadik országba továbbítani (a következő országokba EU-n kívüli ország) vagy nemzetközi szervezet számára. Címzettek a személyes adatok harmadik országokba történő eljuttatását a postai szolgáltatók végzik szolgáltatások / felhőszolgáltatások.

VI. Az Ön jogai

 1. A törvényben meghatározott feltételek mellett Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az Ön a személyes adatoknak a törvény 21. szakasza szerinti helyesbítéséhez való jog, a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a törvény 22. szakasza szerint, vagy a törvény 24. szakasza szerint az adatkezelés korlátozása érdekében törvény 23. szakasza szerinti személyes adatok törléséhez való jog, a személyes adatokhoz való a törvény 27. szakasza szerinti tiltakozás az adatkezelés ellen, a jog a a törvény 26. §-a szerinti adathordozhatóság, a hozzájárulás visszavonásához való jog a a feldolgozásra írásban vagy elektronikus úton az adatkezelő címére vagy e-mail címére küldött levélben a jelen Általános Szerződési Feltételek III. cikkében említettek szerint.

 2. Önnek joga van panaszt tenni az Adatvédelmi Hatóságnál is. ha úgy véli, hogy megsértették a védelemhez való jogát személyes adatok.

VII. A személyes adatok biztonságára vonatkozó feltételek

 1. A tisztviselő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett, hogy a személyes adatok biztonságát szolgáló intézkedések.

 2. A rendszergazda technikai intézkedéseket tett az adattárolás biztonsága érdekében, és a személyes adatok papíralapú tárolása, különösen a védett adatoké biztonságos jelszavakkal védett adattárak.

 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak ő férhet hozzá. felhatalmazott személyek.

VIII. Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelési űrlapon keresztül történő megrendelés elküldésével megerősíti, hogy ismeri az adatvédelmi szabályzatot és hogy Ön elfogadja és teljes egészében elfogadja ezeket a feltételeket. teljes egészében elfogadja őket.

 2. Az adminisztrátor jogosult e feltételek módosítására. A feltételek új változata az adatvédelmi politikát közzé kell tenni a weboldalán és ezzel egyidejűleg elküldjük Önnek a jelen általános szerződési feltételek új változatát az Ön e-mail címére. címre, amelyet az Ön által a rendszergazdának megadott.

Ezek a feltételek 2021.01.01.01-én lépnek hatályba.